خانه / شعر / شعر مازندارنی

شعر مازندارنی

شعر مازندرانی ” جان مار “

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی : خدا و مه جان ماره وره  مجا نیر امه مار امه  دنیا ره وره  مجا نیر چند روز ایه که حالی ندارنه ونه حال چه زاره وره مجا نیر خدا دونی من جز و کسی نارمه مه سر سایه ساره وره مجا نیر خدا دونی که اگه ...

ادامه نوشته »

رفقون یاد نکنین که خدایی دره | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی : رفقون یاد نکنیم ک خدا دارمی عشق و محبت  چ صفایی دارمی تا دره دنیا اما با هم درمی چ با خشی و چ با غم درمی بیین یاد نکنیم دوست داشتنه هم دیگه دل دله محبت دکاشتنه یاد دوه یاد نکنیم .ش رفاقته درو نویم یاد ...

ادامه نوشته »

شعر مازندرانی بوریم مازرون

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی : ندونی مازرون چی صفا دارنه جنگل و کوه و دریا دارنه همه کشتی گیر و با معرفت همه جا هسه وشون صحبت من ونه جنگل و صحرا ر خامه من ونه گوه و ونه دریا ر خامه همه کوه وسبزه وصحراهه پارسین ونه قشنگ دریاهه مازرون جنگل ...

ادامه نوشته »

شعرمازندرانی در وصف مازندران

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی مازرون من ت هواره خامه من ت مردم با صفاره خامه همه جا سبزه و همه جنگل من ت کوه و ت دریاره خامه خشی و صفا ت مرز و بومه من ت رامسر تا گلوگاره خامه ت کچیک وچون بازی ها ر گمه من ت هفت سنگ،اغوزکاره ...

ادامه نوشته »

عشق هر کس ونه جان ماره | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی : عشق هر کس ونه جان ماره کی گنه نا؟ ونه دل بوه پاره مارون جا دلسوز تر کی دره؟ وشون جا رفقون ک بالا سره هیچ کی ب خدا امه یار نبونه هیچ کی ب خدا جان مار نبونه وشون دس دله پینه بزه دا من ش ...

ادامه نوشته »

هیچ رفقی جان خدا نبونه | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی در حمد و ثنای خدا: هیچ رفقی جان خدا نبونه هیچ دلی بی صفا نبونه مالدار غذا دونه چفا نبونه گرم تابسون ک بیچا نبونه بینج هکردن کمل کوفا نبونه محل دیین بی کد خدا نبونه زندگی بی جنگ و دعوا نبونه مملکت بی جور و جفا نبونه ...

ادامه نوشته »

یاد اون قدیما بخیر مردم بینه فقیر ولی خش بینه | شعر مازندرانی

جواد ادبی فیروزجاه

شعر مازندرانی زیبا : ب نام خدا ک هسه یکه تاز فقط وهسه دونه م دل راز اون قدیما مردم بینه فقیر ولی خش بینه با دله نیاز مسلمون بینه و با خدا غذا نیه وشون اتا نماز راسی وشون غذا نیه کباب نون خشک بیه با اتا دونه پیاز ...

ادامه نوشته »